Głojsce

Budżet powiatu krośnieńskiego na rok 2012

Radni powiatu krośnieńskiego jednogłośnie przyjęli budżet na 2012 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową. Projekt uchwały budżetowej przedstawił starosta Jan Juszczak, na sesji 29 grudnia 2011 r.

Dochody budżetowe na 2012 roku zaplanowane zostały w kwocie ogółem 61.989.876 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 60.626.586 zł i majątkowe 1.363.290 zł. Wydatki budżetowe na 2012 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 65.809.876 zł w tym wydatki bieżące 58.219.652 zł i majątkowe 7.590.224 zł. Deficyt na 2012 planowany jest na poziomie 3.820.000 zł i stanowi 6,16% planowanych dochodów ogółem.

Deficyt oraz spłata kredytów – rozchody w kwocie 2.500.000 zł sfinansowane będą przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6.320.000 zł. W roku 2012 zaplanowana jest pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 1.575.000 zł oraz kredyt 3.445.000 zł. Planowany kredyt spłacany będzie do 2018 roku. Głównym źródłem dochodów bieżących powiatu są subwencje i stanowią one 51% planowanych dochodów, kolejnym źródłem dochodów jest udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego do osób fizycznych i prawnych PIT i CIT dochody te stanowią 17 % dochodów ogółem. Dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe stanowią 8% dochodów.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 1.363.290 zł z następujących źródeł: dofinansowanie z NPPDL – 279.010 zł, dotacja z NFOŚiGW 784.280 zł, sprzedaż składników majątkowych – 300.000 zł.

Zaplanowane wydatki na 2012 rok wynoszą ogółem 65.809.876 zł z tym wydatki majątkowe ( 7.590.224 zł ) stanowią 11,5 % planowanych wydatków ogółem. W 2012 roku w powiecie funkcjonować będzie 17 jednostek budżetowych i 1 instytucja kultury, Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli. Największy procentowy udział w wydatkach ogółem 41 % budżetu przeznaczone zostanie na zadania w zakresie Oświaty i wychowania łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą następnie :

W strukturze wydatków bieżących najwyższy procentowy udział zajmują wynagrodzenia z pochodnymi i stanowią one ponda 52 % wydatków bieżących, dotacje stawia 22 % , wydatki statutowe 15 % świadczenie na rzecz osób fizycznych 6%, poręczenie 2 %, obsługa długu 1%. Główne zadania inwestycyjne zaplanowane na 2012 rok to:

Projekt uchwały budżetowej był przedmiotem obrad poszczególnych Komisji Rady Powiatu, które podobnie jak Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowały go pozytywnie.
- Budżet na przyszły rok jest bardzo trudny i niesatysfakcjonujący. Należy podkreślić, że zaplanowany jest bardzo oszczędnie. Do minimum ograniczone zostały wydatki bieżące i majątkowe. Wykonywanie tego budżetu nie będzie łatwe. Kierownicy jednostek zmuszeni będą do podejmowania trudnych decyzji, wymagających dużego zaangażowania i wysiłku aby utrzymać w jednostkach dyscyplinę finansową – powiedział starosta Jan Juszczak, zwracając się do Rady z prośbą o przyjęcie uchwały budżetowej na 2012 r.

Uzasadnienie do WPF na lata 2012 do 2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowania została na lata 2012-2018 tj na okres spłaty zaciągniętych i planowych do zaciągnięcia kredytów. Z założenia Wieloletnia Prognoza Finansowa ma być dokumentem strategicznym i priorytetowym jeśli chodzi o kreowanie kierunków rozwoju jednostki samorządu oraz możliwości spłaty długu w odniesieniu do możliwych do osiągnięcia dochodów i planowanych wydatków. Na lata 2013 do 2018 zaplanowano wzrost dochodów i wydatków na poziomie 2-3 % w stosunku do planu na 2012 rok. W latach 2012 i 2013 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma służyć do planowania wieloletniego oraz przedstawiać stan zobowiązań wynikających z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz możliwości spłaty zobowiązań wyliczonych indywidualnie dla każdego samorządu. Od 2014 roku organ stanowiący nie będzie mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym relacja łącznej kwot przypadających do spłat rat kredytów, wykupu obligacji i potencjalnych spłat poręczeń - do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną obliczoną dla ostatnich trzech lat

Wg sporządzonej prognozy długu dla powiatu w latach 2012 i 2013 dopuszczalny wskaźnik zadłużenia i spłaty zobowiązań spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych z 2005 roku i nie przekracza 60 % zadłużenia i 15 % spłaty. Spłaty zobowiązań wraz z odsetkami w latach 2012 -2018 wynoszą od 7,3 % do 5,25 % planowanych dochodów. Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty wyliczony wg wzoru i zależy od relacji miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżnymi mi większa jest różnica pomiędzy tymi wielkościami tym większy jest dopuszczalny max wskaźnik spłaty. W objaśnieniach do uchwały przedstawiona została kalkulacja dochodów i wydatków. W ramach przedsięwzięć przedstawiono przedsięwzięcia bieżące zaplanowane do realizacji z udziałem środków UE w ramach programu Kapitał Ludzki. W ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowano zadania Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jedliczu i Iwoniczu. Wieloletnia Prognoza Finansowa była przedmiotem opinii RIO i uzyskała pozytywna opinię bez uwag. Opinia RIO przedstawiona zostanie Państwu radnym w dalszej części obrad sesji.

Źródło: powiat.krosno.pl