Głojsce

Głojsce dziś

Nowy podział administracyjny sprawił, że Głojsce położone na skraju gminy były niedofinansowane, co zmusiło mieszkańców do wykonywania większości inwestycji w „czynie społecznym”.

W 1956 roku komitet elektryfikacji wsi doprowadził do jej zelektryfikowania. Z chwilą uruchomienia linii autobusowej mieszkańcy wybudowali dwa przystanki. Ponieważ Głojsce nie posiadały żadnego budynku z przeznaczeniem na potrzeby wsi zakupiono ze środków publicznych drewniany budynek, który przeznaczono na dom ludowy. Uległ on niestety pożarowi, na jego miejscu znajduje się obecnie przykościelny parking i zajezdnia autobusowa.

Od 1962 roku w Głojscach istnieje ochotnicza straż pożarna. Obecnie posiada ona w pełni profesjonalny sprzęt gaśniczy. Remiza strażacka znajduje się obok domu ludowego.

Jedną z poważniejszych inwestycji, którą mieszkańcy wzięli na swoje barki była budowa kościoła i plebani. Około siedmiokilometrowa odległość do kościoła w Starym Żmigrodzie, skłoniła mieszkańców do starań o własną świątynię. Zadanie to doprowadzono do finału pomimo nieprzychylności, a wręcz utrudniania budowy przez ówczesna administrację rządową. Z tego powodu sporządzono w I etapie projekt budynku mieszkalnego. W kwietniu 1971 roku rozpoczęto prace budowy kościoła. Parafia została erygowana w 1972 roku, po jej wydzieleniu z parafii w Starym Żmigrodzie. Pierwszym proboszczem parafii w Głojscach był ksiądz Józef Bednarczyk.

Wybudowany w okresie międzywojennym i zmodernizowany po II wojnie światowej budynek szkoły, nie spełniał wszystkich wymogów. powołano społeczny komitet budowy nowej szkoły, który doprowadził do powstania i wyposażenia nowego budynku.

Ze względu na zły stan dróg wiejskich, dojazd do poszczególnych części wsi był utrudniony. W związku z tym powołano komitet budowy dróg i mostów, które mieszkańcy wykonali w czynie społecznym. We własnym zakresie zostały też wykonane przyłącza wodociągowe.

W 1991 roku przystąpiono do budowy nowego domu ludowego, które to zadanie w 50% finansować miała rada gminy. Budowę ukończono, w budynku odbywają się zebrania, wesela, zabawy – służy mieszkańcom.

Do roku 1992 Głojsce pozostawały w zasadzie bez łączności, mieszkańcy więc doprowadzili do telefonizacji wsi. W czasach gdy nie istniała telefonia komórkowa miało to niebagatelne znaczenie.

Pod koniec lat 90-tych uporządkowano numerację budynków i wprowadzono nazwy ulic: Szkolna, Dukielska, Ogrodowa i Nadbrzeżna, co bardzo ułatwia szybkie dotarcie do celu osobom nieznającym miejscowości, kurierom, karetkom pogotowia ratunkowego.

W 2006 roku rozpoczął pracę ośrodek zdrowia, mieszczący się w budynku domu ludowego. Pracują w nim lekarze wywodzący się z Głojsc.

Obecnie Głojsce liczą ok. 800 mieszkańców. Na terenie Głojsc działa wiele organizacji i stowarzyszeń, w tym młodzieżowych. W latach 1997 – 2001 w Głojscach ukazywała się lokalna gazeta „Horyzonty” redagowana przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

Poprzednia rada sołecka wraz ze stowarzyszeniem Wspólna Szkoła czyniła starania o dokończenie rozpoczętej budowy sali gimnastycznej. Być może mający miejsce obecnie dopływ dotacji z unii europejskiej pozwoli sfinalizować to zadanie.