Głojsce

Budżet powiatu krośnieńskiego na rok 2014

Most między Głojscami a Draganową Most między Głojscami a Draganową

Radni powiatu krośnieńskiego, na sesji 23 grudnia br. przyjęli budżet na nowy 2014 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową.

Projekt uchwały budżetowej przedstawił starosta Jan Juszczak, przyznając, że jest to ostatni budżet powiatu tej kadencji i zarówno po stronie wielkości jak i struktury jest podobny do tego, który był uchwalony i realizowany w roku 2013.

Najbardziej istotna dla mieszkańców Głojsc jest informacja, że w partnerstwie z powiatem jasielskim, który jest liderem kolejnego projektu drogowego, powiat krośnieński zgłosił do dofinansowania drogę Sulistrowa – Draganowa –Głojsce. Ponadto, współpracując z powiatem świdnickim (Republika Słowacka) złożono już dokumenty w Urzędzie Marszałkowskim na remont drogi Zręcin – Wietrzno – Zboiska. „Są to dwie duże inwestycje, których realizacja byłaby możliwa w roku 2015, ale już teraz widzimy potrzeby i zgłaszamy te zadania licząc na ich dofinansowanie” – przyznał starosta J. Juszczak.

Niektóre odcinki drogi powiatowej między Głojscami a Sulistrową wymagają pilnej naprawy. Droga ta dla mieszkańców Głojsc stanowi dogodne, alternatywne dla trasy przez Duklę połączenie z Krosnem. Zrealizowanie planowanego projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku, znacznie poprawi się komfort jazdy, samochody pozostaną w lepszej „kondycji”.

Poniżej inne istotne informacje dotyczące budżetu powiatu krośnieńskiego na 2014 rok.

Według planów w przyszłym roku powiat będzie miał dochody w wysokości 66 mln 273 tys. zł, w tym ze sprzedaży majątku 100 tys. zł. Dochody bieżące wynoszą ogółem 64 mln 582 tys. zł i stanowią 97 % planowanych dochodów ogółem. Z kolei dochody majątkowe wynoszą tylko 1 mln 691 tys. zł, co stanowi niecałe 3 % dochodów.

Głównymi źródłami dochodów, które determinują budżet powiatu w całości będą:

Wydatki budżetowe na 2014 r. zaplanowano w kwocie 69 mln 082 tys. zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 59 mln 250 tys. zł i stanowią 85 % planowanych wydatków. Na wydatki bieżące składają się: wydatki jednostek budżetowych (58 %), dotacje celowe i podmiotowe (18 %), wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków z budżetu UE (6%).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem 9 mln 833 tys. zł, z tego na zadania i zakupy inwestycyjne przeznaczona została kwota 8 mln 137 tys. zł, na zadania realizowane z udziałem środków unijnych zaplanowana kwota wynosi 1 mln 696 tys. zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostały następujące zadania inwestycyjne: przebudowa mostu nad rzeką Jasiołką w ciągu drogi powiatowej Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Równe – Lubatówka.

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój przewidziano do realizacji kolejne inwestycje drogowe: przebudowa drogi powiatowej Haczów – Bzianka – Besko w Bziance; przekazanie dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla gminy Wojaszówka na przebudowę drogi powiatowej Krosno – Odrzykoń i dla gminy Korczyna na przebudowę drogi powiatowej Korczyna – Krościenko Wyżne (ul. Akacjowa). – Te trzy zadania, na tym etapie nie przeszły pozytywnej weryfikacji i nie znalazły się na liście dofinansowania tych inwestycji. Jednak dopóki nie ma ostatecznej decyzji, proszę Radę o niezmienianie tych zapisów i zaplanowanych kwot – zwrócił się do radnych starosta.

Kolejne bardzo ważne zadanie przewidziane do realizacji w 2014 r. to kontynuacja wdrażania projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej". Zadanie finansowane ze środków UE w kwocie 1 441 405 zł, przy wsparciu z budżetu powiatu w wysokości 254 365 zł. Projekt ma wspomagać zarządzanie powiatem w zakresie dostępności w sprawach związanych z geodezją, architekturą, budownictwem. – Powiat proponuje gminom bezpłatny udział w tym bardzo istotnym systemie (SIP) zawierającym bazę danych, bez której samorządy nie mogą funkcjonować. Ważny jest także dla mieszkańców, którzy będą mogli z niego korzystać – zaznaczył starosta Jan Juszczak. Jesteśmy jednym z nielicznych powiatów w Polsce, który na wprowadzenie tego systemu pozyskał środki unijne.

Starosta wspomniał o zadaniach, które nie zostały zapisane w projekcie budżetu, ale zostały zgłoszone i być może trzeba je będzie wprowadzić do budżetu w ciągu roku. Są to zadania inwestycyjne finansowane z tzw. „powodziówki" i obejmują przebudowę dróg: Kobylany – Wietrzno i Korczyna – Sporne. Planowane jest także sporządzenie dokumentacji geologicznej i techniczno - budowlanej na osuwisko w Pietruszej Woli w ramach Programu Osłona Przeciwosuwiskowa.

Innym zadaniem nie zapisanym w budżecie, jest udział w projekcie pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie głównych szlaków turystycznych w Bieszczadach i Beskidzie Niskim wraz z infrastrukturą techniczną", którego liderem jest spółka Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK w Sanoku. Powiat krośnieński zgłosił w ramach projektu do dofinansowania Schronisko Młodzieżowe w Dukli i obiekt w Barwinku (dawne przejście graniczne)z przeznaczeniem na Centrum Szkoleniowo – Noclegowe. Projekt został wysoko oceniony i znalazł się na liście zadań priorytetowych planowanych do realizacji na terenie województwa podkarpackiego w latach 2014 – 2020.

- Wykonywanie budżetu będzie trudne i będzie wymagało oszczędnego i gospodarnego wydatkowania środków – zaznaczył starosta. Najtrudniejsze może być wykonywanie budżetu przez jednostki oświaty i wychowanie oraz edukacyjnej opieki wychowawczej z uwagi na niedoszacowanie tych wydatków. Trudności w finansowaniu zadań mogą pojawić się także w Powiatowym Urzędzie Pracy, jeżeli nie zostanie znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i rynku pracy.

Deficyt na rok 2014 wynosi 2 809 631 zł i pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów i sprzedaży papierów wartościowych. Przychody zaplanowane zostały w kwocie ogółem 5 355 231 zł i zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 mln 545 tys. zł.

Projekt uchwały budżetowej był przedmiotem obrad poszczególnych Komisji Rady Powiatu, które podobnie jak Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowały go pozytywnie nie wnosząc uwag.

Źródło: