Głojsce

Budżet powiatu przyjęty jednogłośnie

Radni powiatu krośnieńskiego jednogłośnie przyjęli budżet na 2016 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową. 
Projekt uchwały budżetowej przedstawił starosta Jan Juszczak, na sesji 28 grudnia 2015 r.

Według planów w przyszłym roku powiat będzie miał dochody w wysokości 70 mln 522 tys. zł, z czego dochody bieżące wynoszą 66 mln 190 tys. zł, dochody majątkowe 4 mln 332 tys. zł, w tym pomoc z gmin stanowi 3 mln 599 tys. zł, a sprzedaż majątku 728 tys. zł.


Źródła dochodów są takie same jak w latach ubiegłych:


- Dochody zaplanowane zostały realnie zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów i Wojewody oraz na podstawie własnych kalkulacji – zaznaczył starosta Jan Juszczak. Zaplanowane dochody na 2016 rok są zbliżone do planu dochodów na rok 2015. 
Wydatki budżetowe wynoszą 72 mln 797 tys. zł, z tego wydatki bieżące to kwota 59 mln 782 tys. zł. Wydatki majątkowe wynoszą 13 mln 015 tys. zł. 
Deficyt zaplanowany jest w kwocie 2 mln 275 tys. zł co stanowi 3,23 % planowanych dochodów. Przychody z tytułu kredytów wynoszą 5 mln 925 tys. zł i przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu i spłatę kredytów. 
Rozchody zaplanowano w wysokości 3 mln 650 tys. zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.


Wydatki w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:


Transport i łączność, drogi powiatowe – 13 582 650 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią ponad 11 mln zł. W roku 2016 w ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostały zadania inwestycyjne, które realizowane będą z udziałem środków zewnętrznych pozyskanych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.  Z tego programu przewidziano do realizacji dwie inwestycje: przebudowa dróg powiatowych nr 2001 R Rogi – Lubatówka – Lubatowa; nr 1999 R Dukla – Lubatowa; nr 2000 R Równe – Lubatówka wraz z budową chodników i wzmocnieniem nawierzchni w miejscowościach Rogi, Lubatówka, Lubatowa, Cergowa, Jasionka, Równe. Planowana całkowita wartość zadania to 6 mln 498 tys. zł. Wydatki jako udział własny zaplanowano w kwocie 3 mln 498 tys. zł, w tym pomoc finansowa gmin wynosi 2 150 566 zł, środki własne powiatu to 1 347 434 zł. Drugie zadanie to przebudowa dróg powiatowych nr 1966 R Korczyna – Kombornia – Jabłonica Polska; nr 1967 R Korczyna – Krościenko Wyżne; nr 2062 R Olszyny – Jabłonica Polska wraz z budową chodników i odcinkowym wzmocnieniem nawierzchni w Korczynie, Komborni i Krościenku Wyżnym. Planowana wartość zadania to 5 mln 376 tys. zł. Zaplanowany udział własny ponad 2 mln 688 tys. zł, w tym pomoc finansowa gmin wynosi 1 448 502 zł, środki własne powiatu 1 239 572 zł.


Kolejną inwestycję zaplanowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest przebudowa dróg powiatowych nr 1850 R Jasło – Łajsce – Zręcin; nr 1896 R Krosno – Kobylany – Toki i nr 1953 R Chorkówka – Żeglce. Planowana wartość zadania wynosi 4,5 mln zł.


Starosta wspomniał również o pozostałych zadaniach inwestycyjnych takich jak przebudowa trzech mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1993 R Sulistrowa – Draganowa – Głojsce. Planowany koszt zadania wynosi 3 mln 830 tys. zł. Inwestycja zgłoszona będzie do dofinansowania z rezerwy Ministra Infrastruktury do 50 % wartości, a także opracowane zostaną nowe dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych.


W pozostałych działach budżetu wydatki dotyczyć będą:


Administracji publicznej – 10 mln 320 tys. zł, w tym majątkowe 768 302 zł. Realizowane będzie zadanie związane z wymianą sieci elektrycznej i komputerowej w Starostwie Powiatowym w Krośnie.

Pomocy społecznej – plan wydatków bieżących 9 mln 822 tys. zł. Są to zadania szeroko pojętej opieki społecznej i dotyczą bieżącego funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzin zastępczych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.


Oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – plan wydatków wynosi 25 143 794 zł, w tym wydatki majątkowe 815 tys. zł. W planach inwestycyjnych są: budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Jedliczu i termomodernizacja ZSGH w Iwoniczu – Zdroju.


Projekt uchwały budżetowej był przedmiotem obrad poszczególnych Komisji Rady Powiatu, które podobnie jak Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowały go pozytywnie nie wnosząc uwag.

Starosta Jan Juszczak podziękował w imieniu swoim, całego Zarządu Powiatu i pani Skarbnik za jednomyślne przyjęcie projektu budżetu. – Mam świadomość, że przyjmowany budżet jest wielokrotnie w ciągu roku zmieniany. I nie zdarzyło się, żeby per saldo był zmieniany in minus, zawsze były to zmiany zmierzające ku lepszym rozwiązaniom i wprowadzaniu dodatkowych zadań – podkreślił. Życzę sobie i Państwu, aby ten rok 2016 był podobny do tego upływającego, pod względem zrealizowanych inwestycji i dziękuję za takie podejście oraz dobrą  współpracę. Mam nadzieję, że przyniesie to wymierne korzyści dla powiatu krośnieńskiego.

Źródło: www.powiat.krosno.pl