Głojsce

Uchwalono budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2011 r.

Sesja 31 stycznia 2011 r. Sesja 31 stycznia 2011 r.

Radni jednomyślnie przyjęli budżet powiatu na 2011 r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową. Projekt uchwały budżetowej przedstawił radnym starosta Jan Juszczak, na sesji 31 stycznia 2011 r.

Dochody budżetowe na 2011 r. zaplanowane zostały w kwocie ogółem 73.049.577 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 60.723.129 zł i majątkowe 12.326.448 zł.

Wydatki budżetowe na 2011 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 78.645.352 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 58.673.129 zł i majątkowe 19.972.223 zł

Planowany deficyt wynosi 5.595.775 zł i stanowi 7,6 % planowanych dochodów.

Deficyt oraz spłata kredytów – rozchody w kwocie 2.050.000 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów w kwocie 7.645.775 zł . Planowany do zaciągnięcia kredyt przewidziany jest do spłat w okresie 8 lat tj. do 2019 roku.

Głównym źródłem dochodów bieżących powiatu są subwencje i stanowią one 55 % planowanych dochodów, kolejnym poważnym źródłem dochodów jest udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego do osób fizycznych CIT który stanowi 15 % dochodów.

Dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe stanowią 7 % dochodów.

Dochody z powyższych tytułów mogą być przeznaczone na sfinansowanie wszystkich zaplanowanych wydatków.

Dotacje celowe stanowiące 23 % i mogą być wydatkowe wyłącznie na konkrety cel, na który zostały udzielone.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 12.326.448 zł pochodzą głownie ze źródeł UE i są to dotacje celowe na dofinansowanie zadań w ramach programu RPO, które będą realizowane w 2011 roku i jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2010 .

Wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 78.645.352 zł z tym wydatki majątkowe stanowią 25 % planowanych wydatków ogółem.

W 2011 roku sfinansowane zostaną wydatki 17 jednostek budżetowych i 1 instytucji kultury - Muzeum w Dukli.

Procentowy udział głównych działów budżetu przedstawia się następująco:

W budżecie utworzona została bieżąca rezerwa ogółem w kwocie 100.000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie ogółem 1.775.975 zł.

Główne zadania inwestycyjne to przebudowa dróg powiatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z udziałem środków UE w łącznej kwocie 14.724.970 zł.

Pozostałe zadania to:

Zadanie planowane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych to : Przebudowa drogi powiatowej Nr 1927 R Węglówka – Wysoka Strzyżowska 1.035.453 zł

Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Zarządu Dróg – 165.000 zł.

Dodatkowym elementem uchwały jest wydzielenie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem i wydatkowanie środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody i wydatki na ten cel zaplanowano w kwocie 180.000 zł.

Od 2011 roku w ramach budżetu gromadzone są dochody i wydatkowane środki zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne ponieważ nie funkcjonuje już Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dochody i wydatki z tego tytułu zaplanowano w kwocie 650.000 zł.

Projekt uchwały budżetowej był przedmiotem obrad poszczególnych Komisji Rady Powiatu, które podobnie jak Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaopiniowały go pozytywnie.

- Powiat krośnieński wchodzi w 2011 r. z pakietem zadań dobrze przygotowanych – podkreślił starosta Jan Juszczak. Zarząd szukał takich rozwiązań, które są prorozwojowe dla powiatu, ale równocześnie niosą ze sobą środki zewnętrzne. Taka filozofia przyświecała Zarządowi poprzedniej kadencji – do jednej złotówki powiatowej, dokładamy co najmniej jedną złotówkę zewnętrzną, i taka koncepcja również przyświeca budżetowi na 2011 r. – powiedział starosta. Myślę, że te zadania duże, które zaplanowaliśmy, będą zauważone i docenione, a równocześnie nie obciążą nadmiernie budżetu. Jako Rada mamy dobrze przygotowany budżet, powinniśmy z optymizmem wejść w ten rok i liczyć na to, że uda się jeszcze zrealizować inne zadania, które nie zostały zapisane.

Starosta zwrócił się do radnych z prośbą o przyjęcie budżetu oraz zaapelował o pomoc i współpracę.

Źródło: powiat.krosno.pl