Głojsce

Ostatnie lata w Głojscach (2007 -2010)

Koniec czteroletniej kadencji samorządów jest dobrym momentem by podsumować zachodzące w naszym otoczeniu zmiany. Głojsce zmieniają się - to zarówno efekt pracy samorządowców, indywidualnych działań mieszkańców, osób zatrudnionych i pełniących w Głojscach określone funkcje, jak i skutek postępujących przemian w kraju i regionie. Zwłaszcza dostęp do środków z UE dał niespotykane dotychczas możliwości inwestowania. Ocena tego, co dokonało się w okresie obejmującym lata 2007 – 2010 jest oczywiście różna: jedni dostrzegają same korzyści, inni jednym tchem wymieniają niedociągnięcia, mówią o niewykorzystaniu szans.

Poniżej przedstawione zostaną pokrótce ważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w naszej wsi.

Początek kadencji Samorządu Wiejskiego – realizacja projektów przygotowanych przez poprzedników.

Nowa nawierzchnia asfaltowa Nowa nawierzchnia asfaltowa

Początkowe realizowane inwestycje w Głojscach w omawianym okresie były przygotowane jeszcze przez poprzednie władze samorządowe wsi.

Takim działaniem było utwardzenie i położenie asfaltowej nawierzchni na drodze prowadzącej do kilku domów w drugiej i trzeciej linii zabudowy przy ulicy Szkolnej (droga na tzw. „obszary” - fundusze pochodziły ze środków powodziowych 2005 r.).

Kolejną przygotowywaną wcześniej inwestycją było oświetlenie drogi - łącznika pomiędzy ulicą Szkolną a Ogrodową.

Rozpoczęto też rozmowy ze sponsorem dotyczące budowy stadionu i basenu oraz wyboru jego lokalizacji.

Sala gimnastyczna – fundamenty Sala gimnastyczna – fundamenty

Trwały intensywne starania o reorganizację ruchu na ulicy Dukielskiej oraz budowę chodnika wzdłuż tej ulicy. Postulowano ograniczenie prędkości do 50 km/h i budowę przejścia dla pieszych. Miały miejsce wizje lokalne zarządcy drogi, policji, badanie natężenia ruchu na tym odcinku drogi oraz wypadkowości. Cel był bliski osiągnięcia w 2004 i w 2006 roku, jednak realizację tych zadań przesunięto do czasu planowanej już wówczas modernizacji drogi Dukla - Jasło.

Sprawą, uważaną za strategiczną dla wsi, na którą kładziono szczególny nacisk była budowa sali gimnastycznej. Rada III kadencji dała przyzwolenie na rozpoczęcie inwestycji. Zgromadzonych środków starczyło na projekt i wykonanie fundamentów. W IV kadencji Rady nie uzyskano środków z budżetu na kontynuację budowy. W Głojscach nadzieje wiązano jednak z otwierającymi się właśnie możliwościami związanymi z wejściem Polski do Unii Europejskiej i pozyskiwaniem dotacji – posiadano już wkład własny (projekt, fundamenty). Niestety w V kadencji nie podjęto działań związanych z kontynuacją budowy. Doszło więc do wygaśnięcia pozwolenia na budowę, dotychczasowy wysiłek w zasadzie został zaprzepaszczony. Jak się okazało ta ważna dla Głojsc sprawa przesunięta zostaje w czasie ponownie na przyszłość. Niezbędny jest po raz kolejny duży wydatek na projekt, ponowne uzyskanie pozwolenia na budowę.

Nowe działania.

Po wyborach przystąpili do działania nowo wybrani przez mieszkańców samorządowcy, realizując cele i zadania w znacznej mierze wyznaczone przez swych poprzedników. Ich osiąganie wymagało pracy i zaangażowania. Część udało się z powodzeniem zrealizować, niektórych niestety nie.

W Głojscach w ostatnich czterech latach miały miejsce inwestycje gminne, ale też prace o znaczeniu ponadgminnym, ważnym z punktu widzenia regionu.

Modernizacja drogi Jasło – Dukla.

Niebezpieczne oznakowanie jezdni Niebezpieczne oznakowanie jezdni

Poważniejszą inwestycją, która doszła do skutku w 2009 i 2010 roku był remont i modernizacja drogi na odcinku Jasło – Dukla. Inwestorem był Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Przebudowa finansowana była ze środków własnych Województwa Podkarpackiego. Modernizacja tej trasy była konieczna. W wielu miejscach powstały wyrwy głębokości nawet kilku centymetrów, stanowiące duże zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Jezdnia została poszerzana, wzdłuż remontowanej drogi powstały nowe zatoczki autobusowe, wiele kilometrów nowych chodników, przepusty, wyasfaltowane zjazdy do posesji.

W Głojscach, jak i w innych miejscowościach o gęstej zabudowie, wzdłuż modernizowanej drogi wybudowany został chodnik. Wiele lat samorząd wiejski starał się o jego budowę, jednak jego wykonanie okazało się możliwe dopiero przy realizacji tej dużej inwestycji drogowej. Chodnik przy obserwowanym wzroście natężenia ruchu z Barwinka w kierunku Jasła (i dalej Krakowa) jest mieszkańcom niezbędny. Niestety brak jest jeszcze przejścia dla pieszych, oznakowanie poziome na jezdni jest niewłaściwe (linia przerywana w miejscu gdzie brak jest widoczności grozi wypadkiem), nie uzyskano jak dotąd (mimo, że postulowali to poprzedni jak i obecny sołtys) ograniczenia prędkości do 50 km/h.

Oświetlenie pozostałej części ulicy Dukielskiej i części ulicy Ogrodowej.

Przy ulicy Dukielskiej wykonana została również inwestycja finansowana przez Gminę Dukla. Dotychczas nocą oświetlona była część ulicy (odcinek od strony Dukli). Na przełomie listopada i grudnia 2009 r. wykonano oświetlenie pozostałego liczącego 690 metrów fragmentu ulicy Dukielskiej ustawiając 15 słupów oświetleniowych z wysięgnikami tak, że obecnie cała już ulica jest nocą oświetlona.

Dzięki staraniom mieszkańców samej ul. Ogrodowej, pozytywnej opinii sołtysa i przychylności burmistrza, wykonano również latem 2010 r. oświetlenie części tej ulicy (etap I). 9 słupów oświetleniowych zostało ustawionych na razie na odcinku od ulicy Dukielskiej niemal do skrzyżowania ul. Ogrodowej z drogą łączącą ją z ul. Szkolną. Oświetlenie pozostałej części ulicy przewidziane jest w przyszłości.

Remonty drogi powiatowej Sulistrowa – Głojsce.

Niebezpieczny most Niebezpieczny most

Remontowana była droga powiatowa Sulistrowa – Głojsce. Na przełomie września i października 2008 r. na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Dukla – Nowy Żmigród do kościoła miał miejsce remont nawierzchni, oczyszczenie przydrożnych rowów, a także wyrównanie poboczy do poziomu jezdni. Wtedy wyremontowany też został bardzo zniszczony odcinek tej drogi w Draganowej, od mostu pomiędzy Głojscami a Draganową do pierwszych zabudowań w Draganowej.

W tym roku (X 2010) wykonany został remont kolejnego fragmentu tej drogi powiatowej z budową chodnika od domu ludowego do kościoła. Uwagi wymaga most w ciągu tej drogi między Głojscami a Draganową – naprawa niebezpiecznych barierek.

Szkoła w Głojscach.

W dniu 17 września 2009 roku uchwałą Rady Miejskiej w Dukli nadane zostało imię Szkole Podstawowej i Gimnazjum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Publicznych w Głojscach - patronem szkoły jest od tego dnia największy Polak w historii, Jan Paweł II. Procedura nadania imienia szkole trwała kilka miesięcy – w prace związane z wyborem patrona zaangażowani byli uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i dyrekcja. Wybór Jana Pawła II na patrona szkoły został zaakceptowany przez władze kościelne.

Obok szkoły zasadzono „Wadowicki Dąb Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II” - uroczyste zasadzenie dębu odbyło się w dniu 05.05.2010.

Szkoła i plac zabaw Szkoła i plac zabaw

Przy wielu szkołach, w parkach, przy przedszkolach jak grzyby po deszczu powstały place zabaw dla dzieci - część z dotacji kuratorium oświaty, część dzięki wsparciu środków z UE. Również nasza szkoła doczekała się placu zabaw dla dzieci.

Latem 2010 roku ułożono wokół budynku szkoły kostkę brukową.

Jak wspomniano wyżej, najważniejsza sprawa dla szkoły i Głojsc – budowa sali gimnastycznej zostaje niestety przesunięta w przyszłość.

Trudne chwile – gimnazjum w Głojscach.

W mijającym roku 2010 w Głojscach przeżywano chwile trudne. Mowa o dniu 27 stycznia 2010 roku, gdy radni V kadencji podjęli uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji z końcem roku szkolnego gimnazjów w Głojscach, Iwli, Tylawie i Wietrznie. Głównym argumentem, którym posługiwali się zwolennicy likwidacji gimnazjów były oszczędności i obecna sytuacja demograficzna. Likwidowane gimnazja, według pomysłodawców tego zamierzenia, miałyby być przeniesione do nowo budowanego budynku w Dukli, gdzie mieści się obecnie dukielskie liceum ogólnokształcące i gimnazjum. Rodzice dzieci ze wszystkich szkół przeznaczonych do likwidacji stanowczo przeciwstawiali się takiemu rozwiązaniu. Zadeklarowali utworzenie stowarzyszeń, które prowadziłyby gimnazja niepubliczne. W dniu 26 marca 2010 radni Rady Miejskiej w Dukli podjęli ostateczną decyzję w sprawie gimnazjów w Głojscach oraz Iwli, Tylawie i Wietrznie - odrzucili uchwały o ich likwidacji. Natomiast podczas LVII sesji Rady Miejskiej w Dukli w dniu 31 sierpnia 2010 podjęto uchwałę w sprawie przekazania prowadzenia Gimnazjum w Głojscach Stowarzyszeniu „Wspólna Szkoła”.

To drugi epizod tak trudny w życiu szkoły w Głojscach. Poprzednia „obrona szkoły” w Głojscach miała miejsce w 2001 roku - odbyła się ona skutecznie, bez pomocy zewnętrznej a nawet pomimo pewnych nieprzychylności. Do dziś pozostały opisy prasowe tamtych wydarzeń, dostępne w Internecie (artykuł: "Dzisiaj będzie pikieta" - Gazeta: „Dziennik Polski” z dnia 29.01.2001 roku, tekst p. J. Steliga) oraz Gazeta Wyborcza Rzeszów nr 25, wydanie z dnia 30/01/2001 AKTUALNOŚCI, str. 3 - "Pikieta przeciw likwidacji szkoły".

Remont plebani i kościoła.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w Głojscach, które wymaga odnotowania w dziejach wsi, jest rozpoczęcie prac przy remoncie i rozbudowie kościoła oraz zakończenie remontu plebani.

Klika lat temu, gdy proboszczem był jeszcze ks. Józef Pańczuk, podjęto decyzję o przygotowaniu remontu i rozbudowy wzniesionej w niesprzyjających czasach świątyni, rozpoczęto też remont plebani – od tamtego czasu prowadzona jest stała zbiórka pieniędzy. Obecnie temat remontu kościoła jest prowadzony przez następcę ks. Pańczuka – od sierpnia 2008 roku proboszczem w Głojscach jest ks. Janusz Kunior. Po zakończeniu prac remontowych na plebani zakupiono projekt. W kwietniu 2010 roku rozpoczęły się długo oczekiwane prace - do sierpnia wykonano fundament i betonowe filary, na których będzie wspierał się dach. Wymiana dachu planowana na 2011 rok będzie kolejnym etapem prac. W trudzie, w pocie czoła, przy niesprzyjającej deszczowej pogodzie, zrobiono już bardzo wiele. Nie byłoby to możliwe bez dużego zaangażowania księdza proboszcza, poświęcenia i wysiłku wielu ludzi dobrej woli oraz bez wielkiej ofiarności parafian.

Drogi gminne.

Miały miejsce remonty dróg gminnych, rowów i przepustów na terenie wsi. W ostatnim czasie, przed świętem Wszystkich Świętych, nową nawierzchnię asfaltową położono na drodze dojazdowej do cmentarza. Część dróg gminnych, która uległa zniszczeniu będzie wymagać wkrótce naprawy.