Głojsce

Remont parkingu przy kościele.

Parking przy kościele w Głojscach Remont parkingu przy kościele

W ostatnim tygodniu sierpnia miał miejsce remont parkingu zlokalizowanego przy zajezdni autobusowej przy ul. Szkolnej. Parking służy mieszkańcom od wielu lat, jednak dotychczas utwardzony był kamieniem.

Inwestycja gminna obejmowała umieszczenie krawężników wokół placu, przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa.