Głojsce

Planowana termomodernizacja szkoły w Głojscach

Prace termomodernizacyjne zaplanowane są w obrębie pięciu budynków oświatowych gminy Dukla tj.: Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie, Zespołu Szkół Publicznych w Jasionce, Szkoły Podstawowej w Iwli, Szkoły Podstawowej w Głojscach oraz Szkoły Podstawowej w Wietrznie.

Szkoła w Głojscach Szkoła w Głojscach

Głównym celem termomodernizacji jest zwiększenie efektywności energetycznej tych placówek. Mają temu służyć prace z zakresu modernizacji energetycznej budynków, efektem czego będzie zmniejszenie strat energii cieplnej i jej zapotrzebowania. Planowana jest również modernizacja oświetlenia. Polegać będzie ona na demontażu starych opraw oświetleniowych i montażu nowych opraw LED, co będzie skutkować obniżeniem zapotrzebowania na energię elektryczną. Realizacja projektu pozwoli ograniczyć emisję szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery oraz zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem modernizowanych budynków. Prace na każdym obiekcie mają zbliżony zakres i będą dotyczyć: ocieplenia ścian fundamentowych, ociepleniu ścian zewnętrznych budynków, dociepleniu stropów poddasza, wymianę oświetlenia na energooszczędne LED, wymianę grzejników stalowych i zaworów grzejnikowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie płytki odbojowej wokół budynków.

Prace do realizacji działania rozpoczęły się już końcem 2015 roku, wtedy to zostały przeprowadzone audyty energetyczne wyżej wymienionych obiektów oświatowych, które były niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. W marcu bieżącego roku wniosek pt. "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla" został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego gdzie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną.

16 września bieżącego roku ukazała się lista projektów wybranych do dofinansowania, w którym zestawianiu znalazł się i nasz projekt. Efektem tego będzie podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa i rozpoczęcie planowanej inwestycji. Dofinansowanie wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych, natomiast pozostałe 15% zostanie poniesione z budżetu Gminy. Wartość ogółem projektu - 2 085 173,59 zł w tym dofinansowanie z UE 1 749 351,68 zł. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2016-2017.